< Atgal

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Packmak“ – įmonė, valdanti projektą packmak.lt įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Mūsų interneto svetainės privatumo apsaugos pareiškime išdėstyta, kokią informaciją ir kaip kaupiame, kam ją naudojame ir kaip apsaugome.

Šioje privatumo politikoje terminas „asmens duomenys” reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti. Šioje privatumo politikoje Jums pateikiame informaciją kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos gauname, kiek laiko saugome ir kaip tvarkome, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite.

Privatumo politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija visuomet galite susipažinti mūsų interneto svetainėje.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika

Perduodami Mums savo duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami aukščiau nurodytais kontaktais.

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų, pateikiant užklausas internetu, telefonu, elektroniniu paštu ar kitokiomis informavimo priemonėmis, sudarant sutartis ar kitais būdais. Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Nesuteikus jokių asmens duomenų, jokie pardavimai, paslaugos negalės būti teikiamos. Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą gautą tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs patys pateikiate, taip pat ir iš kitų šaltinių.

Kokius asmens duomenis renkame, kokiu pagrindu ir tikslu?

UAB „Packmak” saugo ir tvarko šiuos verslo kontaktų asmens duomenis:

 • Įmonės pavadinimas;
 • Vardas, pavardė;
 • Įmonės kodas;
 • PVM kodas;
 • Pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas.

Privačių asmenų tvarkomi šie asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • PVM kodas;
 • Pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui, t. y. siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurios šalis Jūs esate, ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui ir/arba teisinė prievolė ir/arba teisėtas interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis?

Sutikimo, sutarties ir vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Mes Jūsų asmens duomenis galime naudoti šiais tikslais: Jūsų užklausoms tvarkyti, pasiūlymams pateikti, atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus, pardavimui skatinti, Jūsų užsakytiems gaminiams pateikti, informacijai pateikti, analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti, kai sutinkate gauti iš mūsų pasiūlymus, kai norite kandidatuoti į darbo vietą, nurodytą internetiniame puslapyje, taip pat tam, kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitas nusikalstamas veikas, arba patikrinti Jūsų tapatybę.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Atsižvelgiant į asmens duomenų rinkimo ir saugojimo tikslus, Jūsų asmeninius duomenis saugome tam tikrą laiko tarpą, nuo tada kai nutrūksta bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei vėliau iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Pažymime, kad Jūsų asmeninius duomenis saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgiant į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose nustatytus informacijos saugojimo terminus.

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Mes neteikiame Jūsų duomenų tretiesiems asmenims be išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai?

Mes imamės visų įmanomų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, tam, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, atskleidimo ir/arba panaudojimo, koregavimo, prieigos. Svetainėje naudojamos trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodos. Mes nekontroliuojame šių svetainių ar jų turinio. Mes nesame atsakingi už informacijos apsaugą ir privatumą, pateiktą trečiųjų šalių interneto svetainėse.

Jūs turite šias teises:

 • Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų rinkimą;
 • Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • Teisę kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
 • Teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad pateikti duomenys būtų sunaikinti;
 • Teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • Teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, persiųstume kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 • Teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Jūs privalote informuoti Mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią Mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad Mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis turite asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikti Mums rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo ir patvirtinti savo tapatybę, pateikdami asmens dokumentą arba kitaip, teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti tapatybę. Į Jūsų prašymą atsakysime per 30 kalendorinių dienų.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži teksto failai, kuriuos į Jūsų kompiuterį siunčia svetainės, kuriose lankotės. Slapukai plačiai naudojami tam, kad veiktų svetainės (arba veiktų našiau) ir kad svetainių savininkai gautų informaciją apie lankytojus.

Apie mūsų slapukus

Kai naudojatės mūsų svetaine, Jūsų interneto naršyklėje išsaugoma įvairių slapukų. Naujoje, pataisytoje EB Direktyvoje dėl privatumo ir elektroninių ryšių, įsigaliojusioje 2018 m. gegužės 26 d., skelbiama, kad prieš naudodami slapukus, turime gauti Jūsų sutikimą. Laikydamiesi šių reikalavimų, paviešiname informaciją apie slapukus, kuriuos naudojame savo svetainėse.

Minėtojoje direktyvoje nurodyta viena slapukų rūšis – „būtini”, kuriuos naudoti nereikia Jūsų sutikimo, nes jie yra reikalingi svetainės veikimui užtikrinti. Norėdami naudoti kitus slapukus, turime gauti Jūsų sutikimą. Slapukai, kuriuos naudojame savo svetainėse, išvardyti toliau.

Svetainėje naudojamų slapukų aprašai

BŪTINI

Šioje svetainėje naudojamas vienas slapukas, būtinas svetainės programinės įrangos (PHP) veikimui užtikrinti – PHPSESSID – slapukas, kuris atpažįsta lankytojo unikalią sesiją viso jo naršymo po tinklapį metu. Šis slapukas naudojamas naudotojo sesijos identifikatoriui sukurti, kad sistema galėtų pati identifikuoti naudotoją kaip unikalų ir individualų, palyginti su kitais svetainės lankytojais. Ši informacija nėra naudojama ar saugoma už UAB „Packmak“ sistemų ribų ir yra saugoma laikinai, kol naudotojas varto paskyros tinklalapius ir kitus tinklalapius, kuriems reikalinga unikali ir saugi prieiga. Be šio slapuko tokio pobūdžio prieiga būtų nesaugi, taigi jis yra labai svarbus.

Šiame tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Atsakomybė

Jūs privalote Mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio veikimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų, klaidų, negalime garantuoti, kad šis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

Mūsų privatumo politikos redakcija ir pakeitimas

Šios privatumo politikos redakcija elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę.

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2018-05-28.

Mes galime keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują versiją.

Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Mūsų interneto svetainėje.

Įmonė stabiliai veikia Lietuvos rinkoje, tenkindama skirtingų klientų poreikius. Turime ilgalaikę patirtį maišų prekybos srityje, todėl esame pasirengę bendradarbiavimui.

 

UAB Packmak

Adresas: Raudondvario pl. 135, LT-47192, Kaunas

Tel.: +370 37 366 400

El. paštas: info@packmak.lt

Darbo laikas: I-V 8-17 val.
(Pietų pertrauka: 12:00-13:00 val.)

© 2024 UAB Packmak. Visos teisės saugomos. Privatumo politika
Sukurta: PictureIDeas
error: Duomenis apsaugoti!